תנאי שימוש

תנאי שימוש


מדינת ישראל, המשרד העלייה והקליטה  מציעה את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.


זכויות יוצרים לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

אחריותהשירות מוצע לציבור "כמות שהוא". המשרד לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא המשרד באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. המשרד לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

כל מידע הניתן באמצעות האתר, מתבסס על המידע שהועבר על-ידי העולה הפוטנציאלי או תושב חוזר יזם, הוא בגדר בדיקה ראשונית בלבד ואין בו כדי לחייב את המשרד בדרך כלשהי מעבר למתן מידע כללי ובלתי מחייב.

מפעילי האתר אינם אחראים לייעוץ הניתן באתר זה ולכל נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה מכל סוג שהוא אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על ייעוץ, חומר, מידע, פעולות ושירותים אשר יוצגו באתר או שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישורים המופיעים באתר.

השימוש באתר והסתייעות בייעוץ הניתן על ידי האתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ממפעיל האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש ומהייעוץ באתר.


קישורים לאתרים חיצוניים


הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המשרד אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.