סיוע ליזמים עולים ותושבים חוזרים

משרד העלייה והקליטה מפעיל תוכנית לעידוד יזמות עולים.


התוכנית מסייעת לעולים חדשים ותושבים חוזרים המעוניינים לפתוח ולפתח עסק, להגשים רעיון או חלום.

 

מטרות התוכנית


· מתן סיוע בלימוד ואיתור היתרונות היחסיים של העולה בתחום העסקי.

 

 • לאפשר קידום קריירה אישית באמצעות פניה לעיסוק עצמאי.
 • לסייע בהקמת עסקים חדשים של עולים יזמים.
 • לסייע בביסוס ובקידום עסקים קיימים.

 

תחומי הסיוע


 • מיפוי צרכים וחוות דעת ראשונית.
 • מודל עסקי להקמה, תכנון ו/או פיתוח עסק קיים.
 • סיוע בהכנת תוכנית עסקית למימון.
 • סיוע בהכנת תוכנית עסקית לסטארט-אפ.
 • הלוואה של עד 125 אלף ₪ בתנאים מיוחדים.
 • יעוץ ומנטור עסקי בתחומי יזמות ובמיסוי לעסקים בהקמה ועסקים קיימים.
 • מפגשי העשרה מקצועיים (סדנאות) במגוון תחומים.
 • תמריץ שיווקי/תפעולי עד 6,000 ₪ לעסק חדש או לביסוס עסק קיים.

 

הקרן הממונפת


משרד העלייה והקליטה מעמיד קרן הלוואות עבור יזמים עולים ותושבים חוזרים, המעוניינים להקים או לקדם עסק. ההלוואה תינתן בסכומים ובתנאים המפורטים במקטע סכומי ההלוואה ותנאיה.

על מנת לקבל הלוואה היזם רשאי לפנות למעלו"ת (מרכז עסקי לעולים ותושבים חוזרים). יועץ המעלו"ת בוחן את כדאיות העסק, ומכין תוכנית עסקית בהתאם.

מטרתה של התוכנית העסקית הנה לסייע ליזם בתכנון הקמת העסק והפעלתו או להגדיר צרכים של עסק מתפתח.

 

תהליך אישור ההלוואה


 • היועץ/המעלו"ת יגיש תוכנית עסקית לקבלת אשראי לבחינת הגוף המתאם, ותתבצע פגישה בנוכחות יזם, יועץ המעלו"ת והגוף המתאם. היזם רשאי להגיש תוכנית באופן עצמאי לרכז המחוזי של משרד העלייה והקליטה.
 • הגוף המתאם יגיש את המלצתו לוועדת האשראי. במידה ותאושר ההלוואה יידרש המעלו"ת ללוות את היזם בתהליך מימוש ההלוואה בבנק.
 • היזם מופנה לבנק מרכנתיל דיסקונט עימו קשור משרד העלייה והקליטה, לצורך מימוש ההלוואה.
 • על היזם להמציא לבנק בטחונות וערבויות בהתאם לתנאי הקרן.

 

קריטריונים למתן הלוואות


 • זכאים להלוואה:
 • עולים, אזרחים עולים, תושבים חוזרים, קטינים חוזרים ובני עולים בתקופת הזכאות.
 • בני עולים המקיימים משק בית נפרד יהיו זכאים לקבל סיוע מהקרן ככל עולה חדש ובתנאי שימציאו כתב ויתור מהוריהם.
 • במידה והעסק הנו בבעלות שני בני משפחה מקרבה ראשונה, יהיה לווה אחד זכאי ל- 75% מסך ההלוואה בקרן, ואילו השני ל- 50% מגובה ההלוואה המירבית.
 • עסקים בשלבי הקמה או עסקים הפעילים עד 4 שנים (ממועד הרישום במשרדי מע"מ).
 • באם היזם או בת זוגו קיבלו הלוואה בעבר מהקרן, יוכלו בני הזוג לקבל השלמה להלוואה עד סכום כולל של 125 אלף ₪ .
 • ליזם יש כישורים מקצועיים מתאימים להפעלת העסק, כולל רישיון מקצועי במקרים רלוונטיים. (לבקשה יצורפו אישורים הרלוונטיים לתחום העסק).
 • היזם חייב להשקיע בעסק מהונו העצמי בהתאם לקריטריונים המוצגים בטבלת סכומי הלוואה ותנאיה.
 • התוכנית העסקית מציגה יכולת אישית וסבירות כלכלית להצלחת העסק.
 • התוכנית העסקית מראה יכולת לפרוע את ההלוואה בעתיד.
 • כספי ההלוואה ישמשו אך ורק למטרה המופיעה בתוכנית העסקית או בהתאם לאישור ועדת הקרן.
 • ביצוע ההלוואה מותנה בפניה לקבלת רישוי מהרשויות המתאימות.
 • העסק יהיה מקור פרנסתו העיקרי של היזם והוא יעבוד בו בעצמו.

 

תקופת הזכאות


 • עולים 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה, ובתנאי שגילו מ 21 ועד 62 ביום הגשת הבקשה
 • עולים מאתיופיה 15 שנים מיום קבלת המעמד.
 • תושבים חוזרים: שנתיים מיום קבלת מעמד תושב חוזר ובתנאי ששהה 3 שנים בחו"ל וגילו למעלה מ 24 שנים ועד 62 שנים ביום הגשת הבקשה.

 

שימו לב :


הבנק יוכל להעמיד הלוואות רק ללווים, אשר בבעלותם עסקים לרבות עסקים בהקמה או עסק קיים.

 • "עסק בהקמה" – נכון ליום הגשת הבקשה להלוואה עסק הנרשם במשרדי מע"מ עד שנתיים. במעמד המימוש בבנק יידרש היזם להציג רישום במשרדי מע"מ.
 • "עסק קיים" נכון ליום הגשת הבקשה להלוואה, עסק הפועל ברציפות עד ארבע שנים מיום רישום העסק במשרדי מע"מ ו/או מיום הגשת בקשה ראשונה להחזר מע"מ או לתשלום מע"מ לפי המאוחר מביניהם. לעניין עסק קיים שנרשם כעוסק פטור, תקופת הזכאות לעניין הגדרת עסק קיים תחל מיום רישום העוסק הפטור במשרדי מע"מ בלבד.

 

סכומי ההלוואה ותנאיה


 • גובה הלוואה מרבי - 125,000 ₪ בשלב א'. לאחר 3 שנים מיום קבלת ההלוואה יוכל הלווה להגיש בקשה שנייה להלוואה נוספת ע"ס 125 אלף ₪ .
 • ריבית – פריים + 1.75%.
 • ביטחונות – 10% מסך ההלוואה הנערבת. ניתן להחליף את הביטחונות בערב נוסף על מלוא גובה ההלוואה.
 • הון עצמי מינימלי – 25% מסך ההלוואה המאושרת.
 • תקופת פרעון - 6 שנים.
 • תקופת גרייס – עד 12 חודשים.

 

זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד.

נתונים אישיים שלכם, כגון: שהות בישראל, שינוי המצב המשפחתי וכדומה, עשויים לגרום לכך שהזכאות החלה עליכם שונה מהאמור כאן. לפני שאתם נוקטים בפעולה כלשהי, פנו בבקשה למשרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם, ובדקו אם המידע תקף לגביכם. במקרה של אי התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים - החוקים והנהלים הם הקובעים.