elearning

משרד העלייה והקליטה מאפשר לעולים ותושבים חוזרים פוטנציאליים הנמצאים במקומות מרוחקים להשתתף בקורסים וסדנאות בשידור אינטראקטיבי (webinar).

 

בקורסים וסדנאות אלו ניתן יהיה לקבל מידע נרחב באופן מרוכז בתחום העסקי, כולל:

  • צורות התאגדות,
  • פילוחי שוק ענפיים
  • מיסוי והטבות מס
  • מכס ותקינה

מידע נוסף הרלוונטי להקמה וניהול עסק בישראל.

 

פרטים על מועדי הפעילות יפורסמו מעת לעת.